Author Archives: కొడవటిగంటి కుటుంబరావు

మృతజీవులు – 35

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారి అనువాద నవల మృతజీవులు ధారావాహిక లోని 35 వ భాగం Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 34

నజ్‌ద్ర్యోవ్ అబద్ధాలకోరని వారికి స్పష్టంగా తెలుసు, అతను ఎంత అల్పవిషయం గురించి ఏది చెప్పినా నమ్మటానికి లేదు; అయినా వీళ్ళు అతన్ని ఆశ్రయించారు ! -మృతజీవులు తరువాయి భాగం చదవండి.. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 33

“మూడునాలుగు రోజులు తాళి, అతను కమిటీకివెళ్ళి, డైరెక్టరునుచూసి, ‘తమరు నాకేం సహాయం చెయ్యబోతున్నారో తెలుసుకునేందుకు వచ్చాను, నాకు చేసిన జబ్బులూ, తగిలిన గాయాలూ మూలాన రక్తం ధారపోశానన్నమాట…” – పోస్టుమాస్టరు రసవత్తరంగా చెబుతున్న కెప్టెన్ కపేయ్కిన్ కథ మృతజీవులు పదో ప్రకరణంలో చదవండి. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 32

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు “నజ్ ద్ర్యోవా! నిజంగా?” “ఏం, అతని బుద్ధే అంత. తన తండ్రిని అమ్మటానికి చూశాడు తెలుసా, మరీ అన్యాయం పేకాటలో పణం పెట్టాడు.” “ఎంతచిత్రమైన విషయాలు చెబుతావమ్మా! నజ్ ద్ర్యోవ్ కు ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం ఉంటుందని నేను చచ్చినా ఊహించి ఉండను.” “నేను మటుకు మొదటి నుంచీ అనుకుంటూనే ఉన్నాను.” “నిజంగా, … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | 4 Comments

మృతజీవులు – 31

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తొమ్మిదవ ప్రకరణం ఉదయాన, ఆ నగరంలో ఒకరినొకరు చూడబోవటానికి ఏర్పాటై ఉన్న వేళ ఇంకా కాకముందే, ఒక స్త్రీ పసందయిన గళ్ళ పైదుస్తు కప్పుకుని, నీలం రంగు గల స్తంభాలూ, వంగపండు రంగు పూతా కలిగిన ఒక ఇంట్లో నుంచి గబగబా వెలువడింది. ఆమె వెంట ఒక బంట్రోతు ఉన్నాడు, వాడి టోపీకి … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 30

ఈ లోపల తనకు లేఖరాసిన యువతీమణిని ఎంతమాత్రమూ గుర్తించలేక తికమక పడ్డాడు. అతను తీక్షణంగా చూడటంలో అవతల స్త్రీలుకూడా దీనమానవుడి హృదయంలో తీయనైన బాధ రేకెత్తించ జాలిన చూపులు పరవటం కానవచ్చింది. అతను చివరకు, “ఉఁహు! ఊహించటానికి లేదు!” అనుకున్నాడు. అయితే ఇందువల్ల అతని ఉల్లాసం భంగంకాలేదు. అతను విశృంఖలంగా కొంతమంది స్త్రీలతో సరసోక్తులాడుతూ అండుగులో … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 29

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఎనిమిదవ ప్రకరణం చిచీకవ్ చేసిన క్రయం గురించి మాట్లాడుకున్నారు. నగరంలో చర్చలు జరిగాయి. ఒకచోటకొన్న కమతగాళ్లని మరొకచోటికి తరలించటం లాభసాటి బేరము కాదా అన్న విషయమై ఎవరికి తోచినట్టు వారు చెప్పారు. వాగ్వాదాల ధోరణినిబట్టి చాలామందికీ విషయం క్షుణ్ణంగా తెలిసినట్టు స్పష్టమయింది. “అది సరి అయిన పనేలెండి. ఇది మాత్రం నిజం: దక్షిణాది … Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | Leave a comment

మృతజీవులు – 28

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఏడవ ప్రకరణం ముసలాయన కళ్లుపైకెత్తి , తాపీగా, “క్రయదస్తావేజుల తాలూకు దరఖాస్తులు తీసుకునేది ఇక్కడకాదు,” అన్నాడు. “మరెక్కడ?” “క్రయశాఖలో.” “ఆ క్రయశాఖ ఎక్కడున్నది?” “ఇవాన్ అంతో నవిచ్ బల్ల దగ్గిర.” “ఇవాన్ అంతో నవిచ్ ఎక్కడ?” ముసలాయన మరొక మూలగా వేలు విసిరాడు. చిచీకవ్, మానిలవ్ లు ఇవాన్ అంతోనవిచ్ దగ్గిరికి వెళ్లారు. … Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | Leave a comment

మృతజీవులు – 27

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఏడవ ప్రకరణం ప్రయాసపడి దీర్ఘ ప్రయాణం చేసి; దారిలో చలీ, వానా, బురదా, మజిలీల్లో అధికార్లను నిద్రలేవగొట్టటమూ, మువ్వల మోతలూ, మరమ్మత్తులూ, తగాదాలూ, బళ్లు తోలేవాళ్లూ, కమ్మరులూ, ఇతర మోసగాళ్లూ వీటితో వేగిన ప్రయాణీకుడు చిట్టచివరకు స్వగృహాన్ని చేరవచ్చేటప్పుడు ఎంతైనా ఆనందం పొందుతాడు. అతని మనోనేత్రం ముందు ఇంటి లోపలిభాగాలూ, సంతోషంగా అరుస్తూ … Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | Leave a comment

మృతజీవులు – 26

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు “ఒక్కసారి చూడండి బాబూ, వాడి మొద్దు మొహం! కొయ్యదుంగ కెంత తెలివి ఉంటుందో వీడికీ అంతే! కాని అలా ఏదన్నా ఉంచారో, క్షణంలో కాజేస్తాడు! ఎందుకొచ్చావురా వెధవా, ఎందుకొచ్చావంట?” అంటూ ఆయన ఆగాడు. పోష్క కూడా మౌనంతోనే సమాధానం చెప్పాడు. [ cialis online canada | viagra side effects | … Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | Leave a comment