2009 నవంబరు గడి ఫలితాలు

నానాటికీ గడి సాధకుల సంఖ్య పెరగడం సంతోషకరమైన విషయం. ఈసారి గడి ప్రత్నించిన వాళ్ళు మొత్తం ఇరవయ్యొక్క మంది! అయితే చాలామంది ఒకటి రెండు అచ్చుతప్పులు చేసారు. అచ్చుతప్పులని తప్పులుగానే పరిగణించాను. మొత్తం అన్నీ సరైన సమాధానాలు వ్రాసి పంపినవారు పట్రాయని సుధారాణిగారు. వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. రెండు తప్పులతో పంపినవారు శ్రీలు, వేణు, వెన్నెల_డిబి, ఆదిత్య, వెంకట్ దశిక, మైత్రేయి, కోడీహళ్లి మురళీమోహన్. గడి పంపిన ఇతరులు రామారావు.యం, జ్యోతి, శైలజ, భమిడిపాటి ఫణిబాబు, రాగమంజీర, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, అపరంజి, కామేశ్వ్ర్రరీ దేవి.ఆర్.వి, వల్లీ సునీత, రాధిక, స్నేహ, సురభి, వేమన. గడి పంపిన అందరికీ అభినందనలు.

— కామేశ్వర రావు

కం

దు

కూ

రి

వీ

రే

లిం

గం

పం తు లు

1 వా

2 వి

3 సు

రే

4 కా

5 రం

6 టీ

7 పా

8

ర్పు

డు

వా

9

గీ

10 కా

కీ

11

12 కీ

ర్త

13 నా

14 లా

15 తు

ల్హా

16

17

తి

18

19 మీ

మా

తి

ర్వాం

20 సు

లు

రా

ము

21 హి

22 సు

ధా

ము

డు

23 జా

బు

24

ర్యా

25

వ్వ

స్మి

26 పూ

27

ర్గా

మి

28 ట్ట

29

నా

రం

30

31 లు

ము

32 పు

ల్లా

రే

33 గం

34 రా

35 శ్రీ

నా

36

క్కి

37

38 రా

కు

39

ర్మం

40 మా

41

వి

కీలక పదానికి ఆధారం:

ఆంధ్రుల హితాన్ని కోరిన తెలుగు మాష్టారు వీరే. నూటికే కాదు కోటికే ఒకడు. అయినా అదే చాలు. – కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు. కందుకూరి ‘హితకారిణి’ అనే పత్రికని నడిపేరు. మాస్టారుకి తెలుగు పదం పంతులు. ‘కొట్టుకొని పోయె కొన్ని కోటి లింగాలు, వీరేశలింగ మొకడు మిగిలెను చాలు’ అని ఆరుద్ర ‘వేదంలా ఘోషించే గోదావరీ’ అన్న పాటలో వ్రాసారు.అడ్డం
======
1.   వరుసకి ముందు రమ్మంటే వినవా – వావి.
3.   కారంగా ఉండే ఉప్పు దీపావళికి పనికొస్తుంది – సురేకారం. ఇదొక రకమైన ఉప్పు. దీపావళి టపాసులలో ఉపయోగిస్తారు.
6.   వెనక్కి తిరిగితే మాత్రం తమిళ మామ్మగారిని పోల్చుకోవడం ఏపాటి – పాటీ తిరగబడింది. అంటే తమిళంలో మామ్మగారు.
8.   అంత గర్వం వద్దనంగా వింటివా మరి శ్రీకుమారా? – కందర్పుడు. అంటే మన్మథుడు. కం కీలకపదంలోని అక్షరం. వద్దు+అనంగాలో అనంగా అంటే మన్మథుడు. అలాగే శ్రీకుమారా అన్నా, లక్ష్మీ పుత్రుడు మన్మథుడనే అర్థం. కుమారాలో మారా కూడా మన్మథుడనే అర్థాన్నిస్తుంది!
9.   ఎంత పొగరైతే మాత్రం అంత తలతిరుగుడా! – గీర తిరగబడింది.
10. కేకికా? – కాకికా. కాకీక కాకికికాక కేకికా అన్నది ఒక ఏకాక్షర చమత్కార వాక్యం.
12. తనకి పేరుతెచ్చే భక్తిగీతమా? – కీర్తనా.
14. పరాయివాళ్ళెప్పుడూ చివరదాకా ఉండరు. విలాయతులలో ఉండిపోతారు. – లాతు. లాతులు అంటే పరాయివాళ్ళు. చివరిదాకా ఉండరు కాబట్టి చివరి అక్షరం లేదు.
16. పతి రక్షణలో ఉన్నామెతో సరసం కూడదు – పరసతి. మొదటి చివర అక్షరాలు కలిపితే పతి కాబట్టి పతి రక్షణలో ఉన్నట్టు.
18. కాస్త తడబడినా ఇంచుమించు అదేరామరి! – రమారమీ తడబడింది.
20. మోడ్రన్ అశ్వమేథయాగాల గురించి తెలియకపోతే శ్రీశ్రీ నడగండి – రేసులు. రే కీలకపదంలోని అక్షరం. శ్రీశ్రీ రేసుల గురించి అశ్వమేథయాగం అనే కథ రాశాడు.
22. తలిదండ్రుల హితాన్ని కోరేది కూతురేనట – దుహిత. అంటే కూతురు. దు కీలకపదంలోని అక్షరం.
23. ఇల్లు చక్కగానే ఉంటే ఇతనికి అటుకులతో పనుండేదా? – సుధాముడు. కుచేలుని మరో పేరు. సుధాముడు అంటే మంచి ఇల్లు కలవాడు అని అర్థం.
24. పసిడిగుడికి పుట్టినిల్లు ఏదో ఉత్తరాన్ని మోసుకొచ్చింది – పంజాబు. పం కీలకపదంలో ఉంది.
26. లాడుకి ముందు నిప్పుకి వెనకాలా వస్తుంది – రవ్వ. రవ్వలాడు, నిప్పురవ్వ అన్న పదాలలో ఉంది.
28. ముళ్ళపూడి ముబారక్ చెప్పిన కతలు – దర్గామిట్ట. దర్గామిట్ట కథల పుస్తకానికి ముళ్ళపూడి ముబారక్ అనే ముందు మాట రాశారు.
30. అహ తనా! అతనికి ఏ అడ్డూ లేదు – అనాహత. అంటే అడ్డు లేనిది అని అర్థం. అహా తనలో అనాగ్రాం.
31. పెన్ను మధ్యలో కొమ్ము మొలిచిందేమిటి! – కలుము. కలము మధ్యలో ‘ల’కి కొమ్ము వచ్చింది.
33. తియ్యని రెడ్డిగారు – పుల్లా. పుల్లారెడ్డిగారు అందరికీ తెలుసుకదా!
34. సనిపమరిస అంటూ వెనకనుంచి చేసావేం ఆరోహణ? – శ్రీరాగం వెనకనుంచి. సరిమపనిస అన్నది ఆ రగం అవరోహణ.
37. చక్కిలములో మీ అదృష్టం దొరుకుతుందేమో వెతకంది – లక్కి.
38. అంబకి దేవికి కూచిపూడివాళ్ళు ఇలా జాగ్రత్త చెప్తారు – పరాకు. అంబ పరాకు, దేవీ పరాకు అన్నది కూచిపూడివాళ్ళ ప్రార్థనా గీతం.
40. న్యాయమైన విల్లు ఈ కాలంలో కుంటుతోంది – ధర్మం. ధర్మం అంటే విల్లనే అర్థం కూడా ఉంది.
41. వనమాతని సరిగా ప్రార్థిస్తే మనిషికి కావలసిందేమిటో చెపుతుంది – మానవత. వనమాత అనాగ్రాం.
42. కనిపించకుండా వినిపించేవాడు – కవి.

నిలువు
=====.
1. వంటకి జంట – వార్పు.
2. విలుకాడు కాలు విరగ్గొట్టుకున్నాడు.  ఇంక వదిలేయ్. – విడు. విలుకాడులోంచి కాలు తీసేస్తే మిగిలేది విడు. అంటే వదిలెయ్యమనే కదా.
3. మతం పుచ్చుకుంటే మంచి కబురు వినవచ్చు – సువార్త.
4. శవాకారములో కనిపించే రాజుగారి బామ్మరిది గురించి శూద్రకుణ్ణే అడగాలి – శకార. శ కీలకపదంలోని అక్షరం. శూద్రకుడు రచించిన మృచ్ఛకటికం అనే సంస్కృత నాటకంలో రాజుగారి బావమరది పాత్ర పేరు ఇది.
5. ఊర్మిళ నిద్రపోకుండా అయ్యో రామా అంటోంది, ఇదేం చిత్రమో! – రంగీలా. ఈ ఊర్మిళ రామాయణంలో ఊర్మిళ కాదు, రంగీలాలో ఊర్మిళ (రౌడీగారు ఈవిడ ఫాను :-). రంగీలా సినిమాలో ఊర్మిళ పాడే పాట హై రామా యే క్యా హువా.
6. చిన్నప్పడు వేసుకునే సూదిమందుకి అంత వ్యాఖ్యానం దేనికి? – టీకా. టీక అంటే వ్యాఖ్యానం అని కూడా అర్థం.
7. తాళంచెవి పాతిపెట్టు, ఆ తర్వాత తిరిగ తియ్యి. పేలకపోతే నన్నడుగు – తుపాకీ. తు కీలకపదంలోని అక్షరం. తాళం చెవి పాతిపెట్టు అంటే కీ పాతు. దాన్ని తిరగేస్తే తుపాకీ.
8. రజనీకాంతుని సూర్యునిగా మెరిపించే శక్తి మణులలో రత్నానికే ఉంది – దళపతి. రజనీకాంతుడు అంటే చంద్రుడు. మణులలో రత్నం మణిరత్నం.
11. ఎర్ర తామరకి హారమెక్కడినుంచి వచ్చింది? – కల్హారము. ఇది నిజానికి ఎర్ర కలువ. క్లూలో చిన్న పొరపాటు జరిగింది.
12. ఇంతకీ తిరి తిరిగితేనే ఇంత యశస్సు వస్తుందంటావ్! – కీరితి. రి కీలకపదంలోని అక్షరం. ఇంతకీ తిరిలో తిరి తిరిగితే వచ్చేది ఇంత కీరితి.
13. కోదండము రాగమైతే మరి కోదండ రాముడేమవుతాడు? రాగరాజుగారినే అడగండి – నాదసుధారసము. నాదసుధారసంబిలను అనే కీర్తనలో రాముడిని నాదసుధారసమని కీర్తిస్తారు త్యాగరాజు. ఇందులో ‘స్వరములు ఆరొక ఘన్టలు వర రాగము కోదన్డము’ అని వస్తుంది.
14. గుఱ్ఱం ఒకటే గంతు వేస్తోంది – తురగం. ‘ర’ కీలకపదంలోని అక్షరం. తురగంలో ఒక ‘గంతు’ ఉంది కదా.
17. ఇందుగలడందులేడను సందేహము లేదు – సర్వాంతర్యామి.
19. మల్లెపూవు ధరించిన కృష్ణ భక్తురాలా? గోరింటాకు పెట్టుకుందా? – మీరా జాస్మినా.
21. అందెలెందుకలా చెదిరిపోయాయి – మువ్వలు చెల్లాచెదరయ్యాయి.
25. ఆ విశ్వనాథుని క్రీడ భలే చతురం కదూ – చదరంగం. విశ్వనాథుడు, విశ్వనాథ్ ఆనంద్.
27. పూలను చుట్టుకున్న కాగితపు మిఠాయిలు – పూతరేకులు. లు కీలకపదంలోని అక్షరం.
29. ఆనకట్ట తన ఒట్టు తీసి గట్టున పెట్టి తిరగబడింది! – కట్ట తిరగబడింది. ఆనకట్టలో ఉన్న ఒట్టు ఆన. అది తీసేస్తే మిగిలేది కట్ట.
30. అదేమల్లా! ఆది అంతమూ ఆ దేవుడే అంటే వినవేం? – అల్లా. అదేమల్లాలో మొదలు చివరా కలిపితే వచ్చే దేవుడు.
32. తెలుగు విల్లులో ఎంత వీలుందో! – వీలునామా. వి కీలకపదంలోని అక్షరం.
33. అయిల్ పుల్లింగంటే ఇంతుందా! – పుక్కిలింత. లిం కీలకపదంలోని అక్షరం. ‘Oil Pulling’లో చేసేది పుక్కిలించడమే కదా. పుక్కిలింతలో ‘ఇంత’ ఉంది.
35. కూతురు కూడా హీరోయినయ్యిందని సమారాధనలో ములిగింది కాబోలీవిడ – రాధ. రాధ కూతురు జోష్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా పరిచయమయ్యింది.
36. మాంచి మసాలా కూరలాంటి దేవుడికున్న ఒకే ఒక్క గుడి – శ్రీకూర్మం. కూ కీలకపదంలోని అక్షరం.
37. సరిగా చూడండి, కవలలోని వాడే – లవ. కుశలవులలో ఒకడు. కవల అన్న పదంలో కూడా ఉన్నాడు.
38. రెట్టించి పలుకగా హాయిగా నవ్వినట్టే – పక.
39. ఓ కథకుడు పట్టుకు వేళ్ళాడే చెట్టు – రావి. కథకుడు రావిశాస్త్రి.

This entry was posted in గడి and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to 2009 నవంబరు గడి ఫలితాలు

  1. వేణు says:

    11 నిలువు పదం ‘కల్హారము’ కూర్పులో పొరపాటు జరిగిందని మీరే అంటున్నారు. మరి ‘గడి సాధకుల’ తప్పుల సంఖ్యను తగ్గించొచ్చు కదా? :) ఇంతకీ ‘కళారము’ అనే మాట ఉందా?

  2. నవంబరు గడి ఫలితాలు ప్రకటించి నాకు ఫస్టుప్రైజు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. చాలా సంతోషంగా ఉంది.

  3. 10 అడ్డం ‘కాకిక ‘ 7 నిలువు ‘పాకి ‘ అని రాశా అందులో ఒక దీర్ఘం మిస్ అయ్యింది అంతే.. ఇవే నా 2 తప్పులా? మిగతా వన్నీ కరెక్ట్ గానే రాసినట్టు గుర్తు ?

  4. pantulajogarao says:

    గడి నుడి నవంబరు 2009 మొత్తం అన్ని సమాధానాలు సరిగ్గా వ్రాసిన శ్రీమతి పట్రాయని సుధారాణి గారికి మా అభినందనలు. మీరు అన్ని జవాబులను సరిగ్గా కనుక్కో గలిగినందుకు చాలా సంతోషం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *