పాత గడుల లింకులు:జనవరి '09, ఫిబ్రవరి'09, మార్చి '09, ఏప్రిల్ '09,మే'09, జూన్ '09,జూలై '09, ఆగస్టు '09, సెప్టెంబరు'09, అక్టోబరు '09
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XX
XXXX
XXXX
XXX
XXXX
XXXXX
XXX
XXXXX
XXX
XXXXX
XXXX
XXXXఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1వేటలో తెర చాటుగా ఓ అందాలరాముడు. (10)
9మావేనని కీరదొరసానులు కోరే పండ్లు (4)
11తెలంగాణంలో అది మీరిప్పుడుంటున్నది. (2)
13నేర్పరి ఎంచని మిష. (3)
14పుటుక్కున పోయేముందు చాలామందికి వచ్చేదేమిటో కొంచెం సోచాయించు. (2)
15ఏ నాతి నడిగినా చెబుతుంది నాటి కోట కట్టుడంతా ఎక్కువగా ఇదేనని (2)
16ఓ చిరు చిత్రంలో దాగున్న ఫీజు. వాస్తవంగా చెల్లించండి. (2)
17పుడక ముక్కుకు లేదు, మరెక్కడుంటుందబ్బా! …? (5)
19పున మొదలైనవి కదిలిపోయాయి. (4)
20పాపాయి పొట్టలో ఉన్నదేనోయి. (2)
21ఈ మధ్యధరా జాగాలో ఎప్పుడూ అనీజీయేగా? (2)
22వ్యవహారంలో అది ఒక ..లే (2)
23శిరమును తాకితే సరిపోదు నాయనా, నూనె రాయాలి. స్నానమెలా చెయ్యాలో తెలీదా? (3)
25ఫస్ట్ లాక్ పడితే చివర తట్టుకోలేము. (5)
27ఉప్పు పోలికనుండునదే. కాపురమంత పొడుగు లేదు. (3)
30తీసేకొద్దీ సాగివచ్చే సప్తస్వరసాగరజం (2)
31హరుడయినా హతాశుడై విహరించక తప్పలేదీ సెగతో. (6)
32చేతులెత్తి నమస్కరించడంలో ముడుచుకొన్న మొరటు (2)
34అడ్డంగా వాదిస్తే గుంపుచేరడం విడ్డూరంకాదు (3)
36అమెరికాలో పోలీసోళ్లందరిదీ ఒకటే కులం. (2)
37చౌకే పే ఛక్కా ఉతకనీ అని కదా ఆ పేరు పెట్టింది. (2)
38హెడ్ క్వార్టర్సులో చెల్లింపులు. తేడా వస్తే గొరుగుడే. (2)
39విభక్తులు చెప్పమంటే ముడుపులు చెల్లిస్తావా? సరిగా మొదలెట్టు (4)
2హలో! రెండు తాళం చెవుల ఏకవచనం మాటల సినిమా వంటిది. (2)
3ఓ పసందయిన సుందరి కోసం కొట్టుకు చచ్చిన సోదరులు! ఎవరో హిందీలో వినిపించు (6)
4దండలో పొట్టి దారములా పొట్టలో దాగిన భయము (3)
5అమ్మా లక్షీదేవీ! (2)
6గోవులొస్తున్నాయి జాగ్రత్తంటే సగమే విని ఆకులా వణుకుతావేమి! (2)
7అంటే రెండ్రకాలూ కాదా! మరి? (4)
8గరాజులో దాచకయ్యా రాఘవా, తనుగా తెలుగువాడిచ్చిన మకుటమిది. (6)
10తమరే యిటు పల్కనగున అని వాపోతున్న అల్లుని నిష్టూరం (7)
12అసుర మాతిది. (2)
13మానవులు కాదు, వారి వెంట్రుకలు (3)
14ఈ సమీకరణం జాన్తానై అంటే వాడు రాజకీయాల్లో పనికిరాడు (2)
17పారి-పొమ్మని హిందీలో చెప్పి వేడికి విరుగుడు వెయ్యడం ముక్కు తీరు తెలిసిన తెలుగువాడి పనే. (9)
18ఇదో రకం ఒప్పందం. కలంకారీ కళంత ప్రాచీనమైనది. ఇందులోనే అడ్డం 20 ఉంది. (3)
19పాతకథే కానీ దీన్ని ఆపోశన పట్టడమంటే మంచినీళ్లు తాగినట్టు కాదు. (7)
21సూదులుగుచ్చే చెండు. ఇది నిండితేనే ఉగాది (2)
24విశాలమైన గృహానికి, రావణాసురునికీ ఆంధ్రుల అనుసంధానం (2)
25క్రీడలను వదిలేస్తే విశ్రాంతా?! పొడుపుకథ విప్పండి. (5)
26మొగుడు మౌనంగా ఉండిపోతే పెళ్లామేమౌతుంది? (4)
28బర్మా రాజధాని. పూర్వరంగం తెలిసిన తెలుగువారినడగండి. (2)
29పంచబడినది, పంచ్ చేయబడినదీ కాదిది. కావాలంటే గోవునడుగు. (3)
32ఇది అడ్డుపడితే పని జరగడం కష్టం. దీనికొక చిప్పకూడా ఉంటుంది. (3)
33డబ్బున్న బుద్ధిమతి. (3)
35చివర నుండి చివరకు తేరు చేరితే పరిసమాప్తమే (2)