కోత

[dropcap style=”font-size: 60px; color: #9b9b9b;”]రెం[/dropcap]

డు ఏకాంతాల మధ్య నిర్లిప్తంగా పరుచుకున్న నది

రెండో? మరెన్నో!

ఇదిగో ఈ ఒక్క ప్రహేళికను దాటి నిన్ను చేరుకుంటాను

రోడ్డు మీద ఒక్కో మనిషి ఇద్దరుగానో ముగ్గురుగానో

చీలిపోయి కనిపిస్తాడు. ఎవరు ఎవరో గుర్తు పడితే గెలుపు

ఇద్దరు ముగ్గుర్నలుగురిలో ఎవరితో మాట్లాడాలి?

చాల తలలు, చాల చేతులున్న అతృప్త దేవతలా

తలలు, చేతులు ఊపుతున్న ఊరు

ఏ చేతి ఊపు అంగీకారమో ఏది తిరస్కారమో?

ముఖం మీద ఏది చిరునవ్వో ఏది ఏడుపో?

చాల అలలు, లోతులు, చాలా తీరాలు వున్న నది

ఏ ఒడ్డు నుంచి ఏ ఒడ్డుకు ఈదితే నిన్ను చేరగలను?

పొద్దు పొడుస్తుంటే కొంచెం ఆకలేస్తుంది

సంతోషం వేయదు, ఆకలి తీరకముందే రాత్రవుతుంది

ఈ నది ప్రవహించదు, విడదీస్తుంది

ఒక్కొక్కర్ని రెండు, మూడు లేదా నా‍లుగయిదు గట్లుగా కోస్తుంది

ఎవరూ తనను తాను చేరుకోలేరు ఒకరినొకరు చేరుకోవడమెప్పుడు?

This entry was posted in కవిత్వం. Bookmark the permalink.

2 Responses to కోత

  1. k.v.reddy says:

    poemis very fine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *