రెండ్రెళ్ళు ఓసారేసుకో, దినకర్ని ఆరేసుకో, విరగబూచిన నవ్వులు ఏరేసుకో